කොහේ හෝ මා
KOHE HO MA
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  කොහේ හෝ මා ගී පද / KOHE HO MA Lyrics

  හැන්දෑවේ මන්දාරම් වැහි දිහා
  නෙක මල් පාරේ නුබ එක්කන් යන්නම් කියා
  ම්ම්ම් කොහෝ හෝ මා සොයා ඒවී මෙදා
  මන්දාරම් හැන්දෑවේ පාවෙලා...
   
  ඕ මුමුණලා හද මුමුණලා නුබ මා දිහා බලනා
  දැවෙනවා ඕ හිත දැවෙනවා ඈ මා ලගින් නැතිදා
  ම්ම්ම් කොහෝ හෝ ඈ සොයා ඒවී මෙදා
  මන්දාරම් හැන්දෑවේ පාවෙලා...
   
  හැන්දෑවේ මන්දාරම් වැහි දිහා
  නෙක මල් පාරේ නුබ එක්කන් යන්නම් කියා
  ම්ම්ම් කොහෝ හෝ මා සොයා ඒවී මෙදා
  මන්දාරම් හැන්දෑවේ පාවෙලා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS