අනන්තයට යන පාර දිගේ
Ananthayata Yana Paara Dige
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:21
 • Year : 2001

 • Song

  අනන්තයට යන පාර දිගේ ගී පද / Ananthayata Yana Paara Dige Lyrics

  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ
  ඇය එනවා...
  හරිත නිම්නයෙන් සීතල අතරින්
  පිනි වැස්සේ...
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ.!!
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...
   
  සීතල නෑනේ අඳුරු රැයේ
  මා ඇය තුරුලේ... උණුසුම දැනුනේ
  ආදරයේ සිහිලේ
  මල් පොකුරු අරන්. සීතල පිණි වැස්සේ
   
  හරිත නිම්නයෙන් සීතල අතරින්
  පිනි වැස්සේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ.!!
   
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...
   
  මල් වී ගිහින් නිල් අහස් තලේ
  ඈ නෙතු දැල්වේ
  සෙනෙහේ දැනුනේ. ජිවිතයේ සිහිනේ
  මල් පොකුරු අරන්. සීතල පිණි වැස්සේ...
   
  හරිත නිම්නයෙන් සීතල අතරින්
  පිනි වැස්සේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  අනන්තයට යන පාර දිගේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ
  ඇය එනවා ප්රාර්ථනාවේ.!!
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...
  මල් පොකුරු අරන් සීතල පිණි වැස්සේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS