වීසිකෙරුවත් ආදරේ
Weesikeruwath Adare
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  වීසිකෙරුවත් ආදරේ ගී පද / Weesikeruwath Adare Lyrics

  හිමි උනත් නැති උනත්
  මට ඔබේ ආදරේ
  දිවි තුරා මතකයේ
  ඔබ ඉන්නවා
   
  කව්රුවත් නැති උනත්
  තනි වෙනා දිනකදී
  ඒ දිනෙත් ලග ඔබේ
  මං ඉන්නවා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා
   
  මදි පාඩුවක් තිබිලාද
  ආදරේ මගේ
  දුන්නු ආදරේ
  උදුරාන ගියේ මා කෙරේ
  ලං නොවුනනම්
  හමු වීල අපි ඒ වගේ
  රැවටෙන්නෙ නෑ
  ඔබ හින්ද මං මේ වගේ
   
  කව් රුවත් නැති උනත්
  තනි වෙනා දිනකදී
  ඒ දිනෙත් ලග ඔබේ
  ලං වෙලා ඉන්නවා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා
   
  වෙන් වී ගියත්
  ඔබ ඈත සුලගක් වගේ
  ඉන්නවා හදේ
  ගැහෙන හුස්මක් වගේ
  මං වාගෙ නෑ
  ලං වීල ඔබ මා කෙරේ
  දැන් කාටදෝ
  අයිති ඔය හිත ඔබේ
   
  කව්රුවත් නැති උනත්
  තනි වෙනා දිනකදී
  ඒ දිනෙත් ලග ඔබේ
  ලං වෙලා ඉන්නවා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා
   
  වීසි කෙරුවත් ආදරේ මගෙ
  මා එපා කියලා
  මං වගේ වෙන කව්රුවත් නෑ
  ඔබට පෙම් කරලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS