වලාකුළක් වී නිල් අහසේ
Walakulak Wee Nil Ahase
 • Lenght : 05:45

 • Song

  වලාකුළක් වී නිල් අහසේ ගී පද / Walakulak Wee Nil Ahase Lyrics

  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
   
  මධු බඳුන් පිරි ඉතිරි
  ඈ රැව බොඳවී මැකී යයි
  රෑ අඳුරේ
  සාගරයේ වෙරළේ
   
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
   
  තරැ ගරා වැටි දියවි
  තනිකම මතුවී නිවී යයි
  මේ මොහොතේ
  නදී දියේ සිහිවේ
   
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  වළාකුලක් වී නිල් අහසේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ
  පාවී යන්නම් නිදහසේ සුළගේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS