තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිලෙනා
Tharu Katayak Wee Ra Ahase Dilena
 • Lenght : 04:05

 • Song

  තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිලෙනා ගී පද / Tharu Katayak Wee Ra Ahase Dilena Lyrics

  තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිළෙනා
  ඔබ එන මග සරසන්නම් එළිය වෙලා
  පිනිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
  ඔබ එනවානම්... මේ තනිකම හැරදා...
  මේ තනිකම හැරදා...
   
  තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිළෙනා
  ඔබ එන මග සරසන්නම් එළිය වෙලා
  පිනිදිය වැටෙනා හැන්දෑ අහස වෙලා
  ඔබ එනවානම්... මේ තනිකම හැරදා...
  මේ තනිකම හැරදා...
   
  පිනිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
  හිරු අවරේ දිලෙනා.. තරුව වෙලා
   
  මේ ජීවිතේ... මේ ජීවිතේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS