සැනසෙන්.. නැලවෙන්න සුදෝ
Sanasen Nalawenna Sudo
 • Lenght : 04:15

 • Song

  සැනසෙන්.. නැලවෙන්න සුදෝ ගී පද / Sanasen Nalawenna Sudo Lyrics

  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
   
  කොවුලන්ගෙ ගී අසාලා
  නිදියයි සිහින බලාලා....
  කොවුලන්ගෙ ගී අසාලා
  නිදියයි සිහින බලාලා.....
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
   
  ලලල ලල්ලල්ල ලලලලල්ලල්ල ලලල්ලා...
  ලලල ලල්ලල්ල ලලලලල්ලල්ල ලලල්ලා...
  ලලල ලල්ලල්ල ලලලලල්ලල්ල ලලල්ලා...
  ලලල ලල්ලල්ල ලලලලල්ලල්ල ලලල්ලා...
   
  මදනල හෙමීහිට හමලා
  තුරුලිය ටික ටික සොලවා.....
  මදනල හෙමීහිට හමලා
  තුරුලිය ටික ටික සොලවා.....
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
   
  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
  සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ....
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  රසකර ගී ගයන වෙලේ...
  රසකර ගී.... ගයන වෙලේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS