රට කරවන්ට නම්.. රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ
Rata Karavanta Nam
 • Lenght : 03:17

 • Song

  රට කරවන්ට නම්.. රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ ගී පද / Rata Karavanta Nam Lyrics

  රට කරවන්ට නම්
  රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
  වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
  අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
  ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ
   
  දළදා මැදුර අධිකව මිල කල හැකිය
  සිරිමහ බෝධියේ ලංසුව පැහැදිලිය
  කලුගල් වලට විකුණා ගෙන සීගිරිය
  සීගිරි කුරුටු ගී බයිලා කල හැකිය
   
  රට කරවන්ට නම්
  රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
  වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
  අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
  ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ
   
  හෝර්ටන් තැන්න දි ක්‍රීඩා පිටියකට
  පවරා සිංහරාජය ලී මෝලකට
  දුන්හිඳ ඇල්ල හරවා ජලවිදුලියට
  සමනළ කන්ද බදුදෙමු හෝටලයකට
   
  රට කරවන්ට නම්
  රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
  වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
  අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
  ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS