රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ
Ran Tharakawan Dilena Raye
 • Lenght : 04:17

 • Song

  රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ ගී පද / Ran Tharakawan Dilena Raye Lyrics

  රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ
  සේපාලිකාවන් පිපෙන පැයේ
  හදවතට ලංවෙන්න කාටත් හොරා
  සිහිනයක දැවටී වෙලී
   
  රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ
  සේපාලිකාවන් පිපෙන පැයේ
  හදවතට ලංවෙන්න කාටත් හොරා
  සිහිනයක දැවටී වෙලී
   
  මා දෙනෙත අඩ අදුරෙ රඳවා තියා
  සඳවතිය පාවී ගියා
  මා දෙනෙත අඩ අදුරෙ රඳවා තියා
  සඳවතිය පාවී ගියා
  පිළිගන්න පුළුවන්ද සඳ දෙව්දුවක්
  මේ හැටිම නපුරුයි කියා...
  මේ හැටිම නපුරුයි කියා...
   
  රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ
  සේපාලිකාවන් පිපෙන පැයේ
  හදවතට ලංවෙන්න කාටත් හොරා
  සිහිනයක දැවටී වෙලී
   
  මා උන්නෙ දොර කවුළු හැරදා තියා
  ඔබෙ සුවඳ ඒ යැයි කියා...
  මා උන්නෙ දොර කවුළු හැරදා තියා
  ඔබෙ සුවඳ ඒ යැයි කියා...
  නිදි නොමැති නෙත් අගට කදුලක් තියා
  මුළු රෑම ගෙවිලා ගියා..
  මුළු රෑම ගෙවිලා ගියා..
   
  රන් තාරකාවන් දිලෙන රැයේ
  සේපාලිකාවන් පිපෙන පැයේ
  හදවතට ලංවෙන්න කාටත් හොරා
  සිහිනයක දැවටී වෙලී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS