මායම් කලාවේ
Mayam Kalawe
 • Category : Music Video

 • Song

  මායම් කලාවේ ගී පද / Mayam Kalawe Lyrics

  හිරිමල් මුවින් පානා සිනා
  කඳුලැල් මකාලන්න මා හද නිවා
  තුරුවැල් පවා සරදම් කලා
  හද පොපියනා මේ ආදරේ
  ඔබ මට දුන්න
  යලි උදුරන්නේ ඇයි ප්රේමියේ
   
  මා ජීවිතේ
  ඔබ පණ දුන්න
  අද බිඳලන්නේ ඇයි සොඳුරියේ
  මායම් කලාවේ
  සායම් සිනාසේ
  පායන් සඳේ මේ
  පෙම් ගී රැයේ
  පාලම් තොටේ දී
  කෝලම් කළා සේ
  ආයෙත් පෙමින් ලං වී ඉමු නගේ
  මේ යාමයේ
   
  සංසාරයේ පෙරුමන් පුරා
  ආලෙන් බැඳී ඉන්න වෑයම් කළා
  අන්සතු නොවී ඔබ මගෙම වී
  රැකගත්තෙ මා මේ ආදරේ
  ඔබ මට දුන්න
  යලි උදුරන්නේ ඇයි ප්රේමියේ
  මා ජීවිතේ
  ඔබ පණ දුන්න
  අද බිඳලන්නේ ඇයි සොඳුරියේ
  මායම් කලාවේ
  සායම් සිනාසේ
  පායන් සඳේ මේ
  පෙම් ගී රැයේ
  පාලම් තොටේ දී
  කෝලම් කළා සේ
  ආයෙත් පෙමින් ලං වී ඉමු නගේ
  මේ යාමයේ
   
  මා දිහා
  බලන් දිලිසෙනා නෙත් අගින්
  ආඩම්බරේ
  හැරදමා
  සිනාසෙන්නකෝ ආදරෙන්
  මායම් කලාවේ
  සායම් සිනාසේ
  පායන් සඳේ මේ
  පෙම් ගී රැයේ
  පාලම් තොටේ දී
  කෝලම් කළා සේ
  ආයෙත් පෙමින් ලං වී ඉමු නගේ
  මායම් කලාවේ
   
  සායම් සිනාසේ
  පායන් සඳේ මේ
  පෙම් ගී රැයේ
  පාලම් තොටේ දී
  කෝලම් කළා සේ
  ආයෙත් පෙමින් ලං වී ඉමු නගේ
  මේ යාමයේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS