මධුර වසන්තේ.. මල් ලියකම් බබලා
Madura Wasanthe Mal Liyakam
 • Lenght : 06:50

 • Song

  මධුර වසන්තේ.. මල් ලියකම් බබලා ගී පද / Madura Wasanthe Mal Liyakam Lyrics

  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
  සතර දිගන්තේ ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
  කුමරියනේ වසන්ත සමයේ
  මලින් මලේ ලලිත ලතා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් පිපෙනා
  සතර දිගන්තේ පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
  කුමරුවනේ මා ඒ වසන්තයයි
  වසත් සමේ ඔබෙ ළඟමයි
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
   
  දේදුණු පාටැති මල් සිඹ සමනළ සේනා
  උයන සරාලා
  මලකින් මලකට හෙමිහිට මුණු මුණු ගානා
  මුව කොඳුරාලා
  මොනවාදෝ උන් මුමුණන්නේ
   
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
  සතර දිගන්තේ ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
  කුමරියනේ වසන්ත සමයේ
  මලින් මලේ ලලිත ලතා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් පිපෙනා
  සතර දිගන්තේ පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
  කුමරුවනේ මා ඒ වසන්තයයි
  වසත් සමේ ඔබෙ ළඟමයි
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
   
  කියඹු ලතා මැද චන්දන තිලකය ඔබගේ
  දිලි දිලි දිලිහේ
  මා දෙතොලින් බොඳ වේවිද පෙම් කුමරියනේ
  සුන්දර උදයේ
  සැරසරමු අපි පෙම් නගරේ
   
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
  සතර දිගන්තේ ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
  කුමරියනේ වසන්ත සමයේ
  මලින් මලේ ලලිත ලතා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් පිපෙනා
  සතර දිගන්තේ පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
  කුමරුවනේ මා ඒ වසන්තයයි
  වසත් සමේ ඔබෙ ළඟමයි
   
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් පිපෙනා
  සතර දිගන්තේ ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
  සතර දිගන්තේ පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
  මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් පිපෙනා
  සතර දිගන්තේ ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
  සතර දිගන්තේ පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS