කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
Koho Koho Kohe Indan
 • Lenght : 02:46

 • SongLive

  කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ ගී පද / Koho Koho Kohe Indan Lyrics

  කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
  කොහෝ කොහෝ
  කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
  අපේ ගමේ රබන් පදේ
  උඹට ඇහෙනවදෝ
   
  කජු නාඹර රස මී අඹ ගස් යට වැහි වැහලා
  කොහෝ අන්න අර බලපන් මී වද පැණි පිරිලා //
   
  කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන්
  කොහෝ කියනවදෝ
  බක් මාසේ මඟුල් නැකත් මටත් කියනවදෝ
   
  රබන් හඬට බඹරු නටන ලස්සන ගම් මැද්දේ
  කොහෝ උඹත් ගී කියපන් සිංහල අවුරුද්දේ //
   
  කොහෝ කොහෝ
  කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
  අවුරුද්දට අපේ දිහා නෑගම් එනවදෝ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS