කොහේ කොතැනක තැනේවිදෝ අපට ලෝකයක්
Kohe Kothanaka Thanewido
 • Lenght : 03:40

 • Lyrics

  Mahinda
  K
  Song

  කොහේ කොතැනක තැනේවිදෝ අපට ලෝකයක් ගී පද / Kohe Kothanaka Thanewido Lyrics

  කොහේ කොතැනක තැනේවිදෝ
  අපට ලෝකයක්...
  අපි අපේම ලොවක් තනා
  ගැන්ම සිහිනයක් සැබෑම සිහිනයක් //
   
  පුංචි පුංචි ගෙවල් තනා
  අතු අග ඉගි බිගි කරනා //
  කුරුළු කිරි‍ලියේ මට නම්
  මේක සිහිනයක් සැබෑම සිහිනයක්
   
  කොහේ කොතැනක.....
   
  රංචු රංචු සමනලයෝ
  මල් ඉති සිඔ සිඔ සරනා //
  මගේ කැදැල්ලට කොදුරා
  දේදෝ සහනයක් සැබෑම සහනයක්
   
  කොහේ කොතැනක.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS