හමුවුණු තැනින් වෙන් වෙන්න නම්
Hamu Una Thenin (Handana Tharam)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:38

 • Song

  හමුවුණු තැනින් වෙන් වෙන්න නම් ගී පද / Hamu Una Thenin (Handana Tharam) Lyrics

  හමුවුණු තැනින් වෙන් වෙන්න නම් ඇයි ළන්වුනේ අපි මේ තරම්
  වාවන්නෙ නෑ මේ හිත මගේ මතකෙන් ඔබේ දැවෙනා තරම්
  එකට එක්වී දුටුව සිහිනේ මගින් නවතා ඔබයි හැරුනේ
  අදහන්න බෑ හැරයනේ ඔබමද කියා
  හඩනා තරම් මේ හිත මගේ හැරයන්නේ නෑ ඔබ දනී නම්
   
  හිතුවෙ ඔබ එක්ක ලොකු දුරක් යන්න
  මතු මතුත් හැම භවේ
  වැටුනු මගෙ හිතට දිරිය දුන් ඔබම
  හැර යන්නේ නෑ ඔබ දනී නම්
   
  හමුවුණු තැනින් වෙන් වෙන්න නම් ඇයි ළන්වුනේ අපි මේ තරම්
   
  යනෙන හැම තැනම පසු පසින් ඇවිද
  දිනුම දුන් පණ මගේ
  නැවත පැමිනේවි මටම හිමිවේවි
  කියනවා හිත මගේ...
   
  හමුවුණු තැනින් වෙන් වෙන්න නම් ඇයි ළන්වුනේ අපි මේ තරම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS