දුකක මතක
Dukaka Mathaka
 • Category : Music Video
 • Year : 2021

 • Vocal


  Warsha
  Song

  දුකක මතක ගී පද / Dukaka Mathaka Lyrics

  දුකක මතක දරන් 
  නොකියනා තැනක හිදන් 
  හිතක තනිය මකන් 
  නොවිදිනා බවද කියන් 
   
  ඔය දුක අහනා 
  ඔබේ හිත නිවනා 
  මට ඉන්න හිතත් රැදිලා 
   
  දුර වැඩි දැනුනා 
  බැරි බව හැගුනා 
  යලි එන්න ඉතින් හැරිලා 
   
  අපි අපගේ කරගන්න 
  හදන හැම තැනම විටක මගහැරුන බව තේරුණා 
  මුණ ගැහුනා මට මාවා 
  ඔබව අතහැරිය දිනකදී හිතෙනවා 
   
  සසරේම එදා 
  හමුවීම පුරා 
  හිමිවීම නොවේ කියලා 
   
  ඔය හිතම හදා 
  මට දීලා සමා 
  වැරදීම මගේ කියලා 
   
  ඔය දුක අහනා 
  ඔබේ හිත නිවනා 
  මට ඉන්න හිතත් රැදිලා 
   
  දුර වැඩි දැනුනා 
  බැරි බව හැගුනා 
  යලි එන්න ඉතින් හැරිලා
   
  ඔය දුක අහනා 
  ඔබේ හිත නිවනා 
  මට ඉන්න හිතත් රැදිලා 
   
  දුර වැඩි දැනුනා 
  බැරි බව හැගුනා 
  යලි එන්න ඉතින් හැරිලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS