දඟකාරී මං - මද්දුම දෝනී
Dangakari man

Song

දඟකාරී මං - මද්දුම දෝනී ගී පද / Dangakari man Lyrics

දඟකාරී මං - මද්දුම දෝනී
 
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ
දඟ කාරී මං - මද්දුම දෝනී
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ
බක්මී මල වට - බඹරු නටනවා
වරද මලේ සුවඳද අම්මේ
දඟ කාරී මං - මද්දුම දෝනී
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ
 
 
යන එන අතරේ - පාර දෙපැත්තේ
 
දොරින් දොරට ඇස් - මුමුණනවා
යන එන අතරේ - පාර දෙපැත්තේ
දොරින් දොරට ඇස් - මුමුණනවා
දිවෙන් දිවට රස - කතා ගොතද්දී
කට වටකොට වැට - බඳින්න දෝ අම්මේ
 
 
දඟකාරී මං මද්දුම දෝනී
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ
 
දහසක් වැටකොටු - තහංචි බැන්දේ
 
මගෙ හිත රැහැනින් - බඳින්නදෝ
දහසක් වැටකොටු - තහංචි බැන්දේ
මගෙ හිත රැහැනින් - බඳින්නදෝ
මට ම මගේ හිත - කීකරු නැතිදා
මුර සෙබළුන් මා - රකින්නදෝ අම්මේ
 
දඟකාරී මං - මද්දුම දෝනී
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ
බක්මී මල වට - බඹරු නටනවා
වරද මලේ සුවඳද අම්මේ
දඟකාරී මං - මද්දුම දෝනී
ඔබට අකීකරු නෑ අම්මේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS