අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු
Athuru mithuru dabadiwathuru

Song

අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු ගී පද / Athuru mithuru dabadiwathuru Lyrics

අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු
රාජකපුරු සෙට්ටියා
වරා ගහට ගිහිං බොලං
පුහු කරටිය නෙළිං බොලං..
කැන්ද ගහට ගිහින් බොලන් 
කැන්ද ගහත් නෙළිං බොලං..
අලූත ගෙනා මනමාලී - හාල් පතක් ගරාලා
පරණ ගෙනා මනමාලී - බටු කොරහක් කපාලා
ඉහල ගෙටත් බෙදාලා - පහල ගෙටත් බෙදාලා 
කෙහෙල් කැනක් ගෙයි එල්ලේ 
කැවුම් කදක් දොර මුල්ලේ 
උස් කොල්ලෝ පෙලියයි 
මිටි කොල්ලෝ පෙලියයි 
උස් දරමිටි පේළියයි
මිටි දරමිටි පේළියයි 
උස් දරමිටි පේළියයි
මිටි දරමිටි පේළියයි 
පේළියයි   පේළියයි 
අතක් ගනින් සෙට්ටියෝ
අතක් ගනින් සෙට්ටියෝ
 
Please visit the following link to listen to this song 
මෙම ගීතයට සවන්දීමට පහත සබැදියට පිවිසෙන්න 
https://bit.ly/3HBO2XD

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS