අක්කට දැන් 39
Akkata Dan 39
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  අක්කට දැන් 39 ගී පද / Akkata Dan 39 Lyrics

  අප්පච්චිගෙ නීති හින්දා අක්කට දැන් තිස් නවයයි
  රනින් ඇඹූ කුමාරයා තවම ආවේ නැති පාටයි 
  වංසේ කබලේ බදින සද්දෙ ගමටම දැන් හුරු පුරුදුයි
  කොළඹ හුළඟ වැදිලා මට අප්පච්චිව දැන් නුහුරුයි 
   
  වහින දාට සිදුරු ඇරුණා 
  වළං තැන තැන ඉද ඇඩුවා
  අක්කා ධර්මෙට ලැදි වූවා 
  හිතේ දුකට බණත් ඇහුවා
  අම්මා බත් ටික වේලනවා
  හෙටත් පිරිමහන්න වෙනවා
  ගමන් පෙරලෙන හැටි පෙනුනා 
  වලව් ගෙදර පවා දෙදරා
   
  අප්පච්චිගෙ නීති හින්දා අක්කට දැන් තිස් නවයයි තිස් නවයයි
  රනින් ඇඹූ කුමාරයා තවම ආවේ නැති පාටයි 
  වංසේ කබලේ බදින සද්දෙ ගමටම දැන් හුරු පුරුදුයි
  කොළඹ හුළඟ වැදිලා මට අප්පච්චිව දැන් නුහුරුයි 
   
  පරණ තිරික්කලේ දිරුවා
  වයිරා හොරු අරගෙන පැන්නා
  නින්ද ඉඩම් පුරන් වෙනවා
  උකස් ලෙහා ගන්න බැරුවා
  මගේ කෙල්ල මේරි හිල්ඩා
  මමත් කොලඹ පල්ලි යනවා
  මටත් යන්න සිද්ද වෙනවා
  ගෙදර නීති කඩලු පැනලා
   
  අප්පච්චිගෙ නීති හින්දා අක්කට දැන් තිස් නවයයි
  රනින් ඇඹූ කුමාරයා තවම ආවේ නැති පාටයි 
  වංසේ කබලේ බදින සද්දෙ ගමටම දැන් හුරු පුරුදුයි
  කොළඹ හුළඟ වැදිලා මට අප්පච්චිව දැන් නුහුරුයි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS