අහංකාර නගරේ
Ahankaara Nagare
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:46

 • Song

  අහංකාර නගරේ ගී පද / Ahankaara Nagare Lyrics

  Yeah, rise with Ranidu… With the remix…
  All you haters out there… Y’all better run
  Drop the beat man…
   
  අහංකාර නගරේ
  පුරඟනක්ද ඔබ ලදුනේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ
   
  ඔය දවස තාම තරුණයි නම්
  මග පෙනෙන තරම සොඳුරුයි නම්
  මග තොටදී හමුවෙලා
  හොද රස කථා කනට කොඳුරලා..//
   
  නුඹ වයස මටම ගැලපෙයි නම්
  මව්පියන් හිතට සතුටුයි නම්
  මට සිතදී සනසලා විලම කලඹලා
  රැයම සරසලා..//
   
  අහංකාර නගරේ
  පුරඟනක්ද ඔබ ලදුනේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ
   
  [RAP]
   
  You was the hottest in high school
  I was the baddest in the school
  You used to shizzle my nizzle while
  I was working the middle
  And we was chillin and thrilin hittin
  The spots was our fillin
  But then it all broke down shortly
  You bounced with no telling
  Now tell me, what the hell i am supposed
  To do wihout you
  Who da hell gonna give you every thing
  That i do? didn’t know you gonna fade like that
  Now how you gonna act like that?
  [RAP END]
   
  අහංකාර නගරේ
  පුරඟනක්ද ඔබ ලදුනේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  කව්රුද නොක්කාඩු කිව්වේ
  තරමට ඉඟත් බො‍හොම පොඩි
  ලැමත් බොහොම ඇති දිගැස් තියෙන ලඳුනේ..///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS