ඈත ගගනතේ
Aatha Gaganathe
 • Category : Lyrics Video
 • Year : 2019

 • Song

  ඈත ගගනතේ ගී පද / Aatha Gaganathe Lyrics

  ඈත ගගනතේ පායන චන්දෝ
  දෑස පිනි සැලූ හේතුව මන්දෝ
  සීත සමීරේ මා නැළවූ ඒ
  සීත සමීරේ මා නැළවූ...
   
  ආදර සිහිලස විඳ අප දෙන්නා
  මතකද ඔබගේ සෙවණේ උන්නා
  අතීතයෙන් ඒ කාලයකින් ආ
  ඔබ දුන් සිහිලස සිතට නැඟෙන්නා...
   
  දවසින් දවසට දවස ගෙවෙන්නා
  අද යුග දිවියක මිහිර ලැබෙන්නා
  ඒ දිවියේ තනියට ළඟ ඉන්නා
  සඳ ඔබ වැනි වූ පුතෙක් උපන්නා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS