සඳකට තහනම් අහසින් බැස යන්න
Sandakata Thahanam Ahasin Basa Yanna
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:48

 • Song

  සඳකට තහනම් අහසින් බැස යන්න ගී පද / Sandakata Thahanam Ahasin Basa Yanna Lyrics

  සඳකට තහනම් අහසින් බැස යන්න
  මලකට තහනම් නටුවෙන් ගිලිහෙන්න
  ඔබ මගෙ නාමෙන් මොහොතක් ඉවසන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න.......
   
  අමාවකට ඇති කලුවර අපමණය
  සමාව වෙනුවට අපි අද දෙතැනකය
  ඔයා නමට ලිවු අන්තිම කවි පදය
  දරාගන්න බැරි ගින්දර විතරමය
  දරාගන්න බැරි ගින්දර විතරමය..
   
  සඳකට තහනම් අහසින් බැස යන්න
  මලකට තහනම් නටුවෙන් ගිලිහෙන්න
  ඔබ මගෙ නාමෙන් මොහොතක් ඉවසන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න.
   
  පුංචි පැටව්ගේ ලෝකය බිඳුනාම
  සොඳුරු කැදැල්ලේ ලස්සන මැරුණාම
  හිතන්න රන්කඳ පෙම්කල හින්දාම
  පව් සිදුවෙන්නෙත් මේ අපි දෙන්නාට
  පව් සිදුවෙන්නෙත් මේ අපි දෙන්නාට...
  සඳකට තහනම් අහසින් බැස යන්න
   
  මලකට තහනම් නටුවෙන් ගිලිහෙන්න
  ඔබ මගෙ නාමෙන් මොහොතක් ඉවසන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න
  සෙනෙහස වෙනුවෙන් කඳුළැලි උහුලන්න.

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS