යශෝධරා යශෝධරා සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
Yashodara Yashodara
 • Lenght : 03:06

 • Song

  යශෝධරා යශෝධරා සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය ගී පද / Yashodara Yashodara Lyrics

  යශෝධරා.... යශෝධරා... 
  සිතේ නැගුනු කලකිරිම කුමරිය
  ඔබ පමනයි දැන සිටියේ පෙර සිට//
  යශෝධරා.... යශෝධරා... 
   
  එයින් මිදෙන මංපෙත සොයනා සඳ
  ඔබෙන් ලැබින නිබඳවම සියලු වෙර
  සමාධියෙන් සිත ඈත දිවෙන විට
  පමා නොවී යලි ඇවිදින් මේ දෙස
  සිතේ නැගුනු කලකිරිම කුමරිය
  ඔබ පමනයි දැන සිටියේ පෙර සිට//
   
  යශෝධරා.... යශෝධරා... 
   
  එයින් මිදෙන මංපෙත සොයනා සඳ
  ඔබෙන් ලැබින නිබඳවම සියලු වෙර
  දයා සිතින් එක බැල්මක් දී නෙත
  කෙමෙන් මැකී යි යශෝධරාවත
  සිතේ නැගුනු කලකිරිම කුමරිය
  ඔබ පමනයි දැන සිටියේ පෙර සිට//
   
  යශෝධරා.... යශෝධරා... 

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS