වෙන හිතකට තුරුලු වෙලා
Wena Hithakata Thurulu Wela
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:42

 • Song

  වෙන හිතකට තුරුලු වෙලා ගී පද / Wena Hithakata Thurulu Wela Lyrics

  වෙන හිතකට තුරුලු වෙලා
  හැර යන්නම ඔබ ගියදා
  තනියම හිත ඉකි බින්දා...
  අසුනදෝ...
  හැම මොහොතෙම සින වෙලා
  මා රවටා යන්න ගිය
  මේ අදරේ නොදැනීදෝ....
  මදිවීදෝ....
   
  තුන් හිතම ගොලු වෙලා
  මුලු ලොවම නැති වෙලා
  ඔබ සිනසෙනු බලා
  සැනසිලා ඉන්නෙ මා
  නෙතු පියගන්න බෑ මගේ....
  පෙර මතක මැවෙනවා
  ඉගිලිල්ල යන්න මා සිතින්
  ඔහු අතේ දැවිටිලා
   
  වෙන හිතකට තුරුලු වෙලා
  හැර යන්නම ඔබ ගියදා
  තනියම හිත ඉකි බින්දා...
  අසුනදෝ..
  හැම මොහොතෙම සින වෙලා
  මා රවටා යන්න ගිය
  මේ අදරේ නොදැනීදෝ....
  මදිවීදෝ..
   
  හුරුයහනෙ සීතලයි
  උණු කදුළු විතරමයි...
  අතීතය පෙම් බරයි
  වෙන් උනේ ඔබ තමයි..
  අත් හැරුනු මතක මාවතේ
  හිත තවම සැරි සරයි...
  ඔබ ඇවිත් හදපු හීනයේ
  දැන් කදුලු විතරමයි..
   
  වෙන හිතකට තුරුලු වෙලා
  හැර යන්නම ඔබ ගියදා....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS