වෙල ළඟ නල සමග තුටින
Wela Laga Nala Samaga Thutina (Mal Paba)
 • Lenght : 03:43

 • Song

  වෙල ළඟ නල සමග තුටින ගී පද / Wela Laga Nala Samaga Thutina (Mal Paba) Lyrics

  වෙල ළඟ නළ සමග තුටින
  රනට දිලෙන දමක විලස
  තුරුණු වියට උරුම කියන
  මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....
   
  (එකිනෙක ගෙන....
  තාලයකට....
  රන් නටුවක....
  අමුනාගෙන ආ....) //
   
  එකිනෙක ගෙන තාලයකට 
  රන් නටුවක අමුනාගෙන 
  මිහිකත හිස මත ඇති කෙස
  (සුළං සැරෙන් පීරාගෙන....) //
  මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....
   
  වප් මගුලට බුද්ධ බෝග
  හැම අටුකොටු පිරීයන්....
  ආ......
  (වසන්තයට ගී ගයන්න....) //
  (කොවුල් රැළට අඬ ගහන්න....) //
  මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....
  වී.... මල්පබා....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS