වසත් කාලය මනරම්.. ඔබ මලක් වෙනවා නම්
Wasath Kalaya Manaram
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:15

 • Song

  වසත් කාලය මනරම්.. ඔබ මලක් වෙනවා නම් ගී පද / Wasath Kalaya Manaram Lyrics

  වසත් කාලය මනරම්
  ඔබ මලක් වෙනවානම්
  මගේ උයනේ නිකලැල්
  පීදිලා එනු හැම කල්
   
  මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
  නුඹට ලං වෙනු තහනම්
  අනුන් සතු උයනේ මං
  පීදීලා ලත වෙන්නම්
   
  නෙලනු බැරි මල් ඇයි මේ සොඳුරු
  හිතක නැති මල් ඇයි මට නුදුරු
  පැතු මලේ රුසිරු
  මන්ද මට පස මිතුරු
   
  මලක් වී පැතු බඹරෙකු නොලැබූ
  පිපෙන්නට විය දෑතක නුහුරු
  ආදරේ සොඳුරු
  මට නොවෙද පස මිතුරු
   
  වසත් කාලය මනරම්
  ඔබ මලක් වෙනවානම්
  මගේ උයනේ නිකලැල්
  පීදිලා එනු හැම කල්
   
  මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
  නුඹට ලං වෙනු තහනම්
  අනුන් සතු උයනේ මං
  පීදීලා ලත වෙන්නම්
   
  නෙලු මලක් වුව මල් ලොව කවුරු
  දුරින් හිඳ මම නරඹමි රුසිරු
  නොවෙන් මට නපුරු
  කඳුල මගෙ ළඟ මිතුරු
   
  හිත පුරා ඇවිදින ඔබෙ පිලිරූ
  අහිමි දුක වලකමි කොයි අයුරු
  දුරින් හිඳ නුදුරු
  නිවනු මැන ගිනි පුපුරු
   
  වසත් කාලය මනරම්
  ඔබ මලක් වෙනවානම්
  මගේ උයනේ නිකලැල්
  පීදිලා එනු හැම කල්
   
  මම දුරින් සුපිපෙන්නම්
  නුඹට ලං වෙනු තහනම්
  අනුන් සතු උයනේ මං
  පීදීලා ලත වෙන්නම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS