වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන් අනන්තවත් ඒවී
Wasantha Kaleta Suranganawan
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:57

 • Song

  වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන් අනන්තවත් ඒවී ගී පද / Wasantha Kaleta Suranganawan Lyrics

  වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන් අනන්තවත් ඒවී
  එපා කියද්දී බලහත්කාරෙන්‍ යහනට කඩාවදී
  විනීත තාලෙන් ප්‍රේමාලිංගන
  නෙත් කරලිය පාවී
  බැහැයි කියද්දි සුරතින්ඇදගෙන
  තුරුලේ රඟපාවී
  බැහැයි කියද්දි සුරතින්ඇදගෙන
  තුරුලේ රඟපාවී
  මේ පැහැදිලි සඳපානේ
   
  දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
  මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
  එළිවෙනවා නොදැනේ
  මේ පැහැදිලි සඳපානේ
  දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
   
  මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
  එළිවෙනවා නොදැනේ
   
  වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන්
  අනන්තවත් ඒවී
  බැහැයි කියද්දී ඇවිටිලි කරමින්
  සෙනෙහස ඉල්ලවී
  ප්‍රනීත් මදිරා පෙරා පුරාදී
  උමතු වෙසින් කැරකී
  බැහැයි කියද්දී
  සවුදිය පිරුමට යෞවනයම අයදී
  බැහැයි කියද්දී
  සවුදිය පිරුමට යෞවනයම අයදී
   
  මේ පැහැදිලි සඳපානේ
  දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
  මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
  එළිවෙනවා නොදැනේ..//
   
  වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන්
  අනන්තවත් ඒවී
  අවසර නැතිමුත් සිරුරේ හැපිහැපි
  ලගින්ම සැතපේවී..
  තුසීතයේ සිට ආබව කියමින් යන්නට සැරසේවී..
  එපා කියද්දී යහනේ සිරගත කොට පැනලා යාවී
  එපා කියද්දී යහනේ සිරගත කොට පැනලා යාවී
   
  මේ පැහැදිලි සඳපානේ
  දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
  මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
  එළිවෙනවා නොදැනේ..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS