වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද
Wana Siwpawun Weni Minisun Meda
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 02:58

 • Song

  වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද ගී පද / Wana Siwpawun Weni Minisun Meda Lyrics

  වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද
  දෙවි දේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් ඇත
  ඒ දේවතාවන් දිව්‍යාංගනාවන්
  මනු ලෝ තලයේ වාසනාවන් //
   
  වල් මත් වූවන් දැක මහ වන මැද
  යා යුතු මාවත පෙන්වා
  ඒ දෙස බලමින් සැනසෙන මිනිසුන්
  ඉටු දෙවියන් ලොව සිටිනා
   
  වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද...
   
  කඳුලු සලන්නන් කඳුලින් ගොඩ ගෙන
  මුවගේ හසරැල් රඳවා
  තුටු කඳුලින් නෙතු සරසන දෙවියන්
  පුද දෙමු දෙවොලට කැඳවා
   
  වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS