වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී.. වියළි ගම් බිම් වලට
Wahinnata Hakinam Gigum Dee
 • Lenght : 02:49

 • Song

  වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී.. වියළි ගම් බිම් වලට ගී පද / Wahinnata Hakinam Gigum Dee Lyrics

  වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී
  වියලි ගම් බිම් වලට ඉහළින්
  ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී
  බතක් නොයිදෙන පැළක රහසින්
   
  රැදෙන්නට හැකිනම් ළමා කැළ
  හඩන දෙතොළක සිනාවක් වී
  පිපෙන්නට හැකිනම් තුරින් තුර
  නෙළා ගත හැකි වන මලක් වී
   
  නිදන්නට හැකිනම් දෙනෙත් තුළ
  සබෑවන සුබ සිහිනයක් වී
  ගැයෙන්නට හැකිනම් දොරින් දොර
  ලොවම පූබුදන ගීතයක් වී
   
  වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී
  වියලි ගම් බිම් වලට ඉහළින්
  ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී
  බතක් නොයිදෙන පැළක රහසින්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS