වැහි බින්දු වැටෙනවානම්
Wahi Bindu Watenawanam
 • Category : Music Video
 • Year : 2019

 • Song

  වැහි බින්දු වැටෙනවානම් ගී පද / Wahi Bindu Watenawanam Lyrics

  රෑ පානෙ තරුවක් දිස්වෙන්නේ
  නුඹ කෝ කියා
  ඇසුවා එදා
   
  මා ගාවින් තනියයි වැලපෙන්නේ
  කදුලින් සදා මල් දම් ගොතා
   
   
  හිරි වැටුනු සද සේ ආ
  නිදි වරපු රෑ මා
  තනිවෙන්න හදවත් දැන් හිගයි
   
  වැහිබිදු වැටෙනවා නම්
  සුළගක් සැලෙනවා නම්
  මොහොතක් තනිවී හිදිමී ආදරේ
   
   
  ලංවී ඉන්න මා නම්
  රහසක් කියනවා නම්
  මොහොතක් තනිවී සොයමී ආදරේ
   
  මනලෝල රංග සේනා
  අතේ සියුම්ව දරා
  නැවතිලා නැවතිලා නෑ
   
  නුඹ රහසේ කියන ගීත
  සෙමින් ඇසෙන්නේ ගාතා
  පැටලිලා පැටලිලා නේ
   
  හිරි වැටුනු සද සේ ආ
  නිදි වරපු රෑ මා
  තනිවෙන්න හදවත් දැන් හිගයි
   
  වැහිබිදු වැටෙනවා නම්
  සුළගක් සැලෙනවා නම්
  මොහොතක් තනිවී හිදිමී ආදරේ
   
  වැහිබිදු වැටෙනවා නම්
  සුළගක් සැලෙනවා නම්
  මොහොතක් තනිවී හිදිමී ආදරේ
   
  ලංවී ඉන්න මා නම්
  රහසක් කියනවා නම්
  මොහොතක් තනිවී සොයමී ආදරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS