විනේ කටින වුන් තරහක් නොකියාම
Vine Katina Un
 • Lenght : 03:12

 • Song

  විනේ කටින වුන් තරහක් නොකියාම ගී පද / Vine Katina Un Lyrics

  විනේ කටින උන් තරහක් නොකියාම
  කනේ කොහොඹ මිරිකනවා හැමදාම
  ගුණේ රැකන් ඉන්නලු මල හිමිගේම
  වණේ නැතිව උන් දුක දන්නේ කෝම
   
  ගමේ ගැටව් කරබාගෙන උන්නාට
  විසේ නැග්ග නාකිත් පිල උඩ රෑට
  නෙලා ගනිමි යැයි කප් රුක පිදුවාට
  ඉනේ රෙද්දමයි හිටියේ හරහාට
   
  විනේ කටින උන් තරහක් නොකියාම
   
  ලැමේ කිරට මොර ගහනා පැටියන්ට
  අනේ කවුද ඉන්නේ වේලක් දෙන්න
  ලිපේ ගින්න තුන් වරුවේ අවුලන්ට
  වරෙව් මහතුනේ කුණුකය වලඳන්න
   
  විනේ කටින උන් තරහක් නොකියාම

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS