වීණාවී.. උරතලයේ රැඳෙන්න.. සත්සර රැව් නගන්න
Veenavi Urathalaye Randenna
 • Lenght : 03:14

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  වීණාවී.. උරතලයේ රැඳෙන්න.. සත්සර රැව් නගන්න ගී පද / Veenavi Urathalaye Randenna Lyrics

  වීණාවී උරතලයේ රැඳෙන්න
  සත්සර රැව් නගන්න වීණාවී
  කොවුලාන රන් ස්වරයෙන් ගයන්න
  මා හද පිරිමදින්න කොවුලාන
   
  තරු මල් ඉස අහසට
  නිල් සළු නිල් යහනට
  නිදන්න යාවි තරින්දූ
  කඩුපුල් මල් යායට
  පෙම් බැඳගෙන සුවඳට
  නොනිඳයි මගෙ බමරින්දූ
   
  වීණාවී උරතලයේ රැඳෙන්න
  සත්සර රැව් නගන්න වීණාවී
  කොවුලාන රන් ස්වරයෙන් ගයන්න
  මා හද පිරිමදින්න කොවුලාන
   
  නියගින් තතින් තතට
  පැන හදවත සොයන්න
  අවසර දෙයිද එ ළන්දූ
  මා හද මට නැති විට
  කවුරුද කියන්න මට
  දුක සැප අසන නිරින්දූ
   
  වීණාවී උරතලයේ රැඳෙන්න
  සත්සර රැව් නගන්න වීණාවී
  කොවුලාන රන් ස්වරයෙන් ගයන්න
  මා හද පිරිමදින්න කොවුලාන

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS