උදුරාවී
UDURAWEE
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  Artist - Kanchana Anuradhi
  Lyrics - Kanchana Anuradhi
  Melody - Kanchana Anuradhi
  Music Arrangement - Dhanith Sri
  Music composition - Sanjula Himala @ReazonsRecords
  Mix and Mastering - Lahiru Perera @MusicOven
  Guitars - Ranil E Panil
  Nadhaswaram - Charan Saranraj Balasupiramaniam 
  Percussion - Isuru perera
  Character art and Animation - Rio Shuvo | Bangladesh
  Lyric video Animation - Chameera J Hettiarachchi
  උදුරාවී ගී පද / UDURAWEE Lyrics

  සබඳේ පැතුවා සේ
  හමුවේදෝ ආයේ
  කුණාටුවක හසුවී මගේ සිත
  ඇඳී තිබේ නොමැකීම
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  කුණාටුවක හසුවී මගේ සිත
  ඇඳී තිබේ නොමැකීම
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  මේ සැඳෑවේ ගං තෙරේදී
  රන් රුවේ මා නුඹ දකීවී
  හීන ගානේ මා ඇදේවී
  චන්ද්ර යාමේ නින්ද නේවී
  උදුරාවී මාගේ ආලේ
  මැවු හීනේ නුඹ නොවෙදෝ අනේ
  මා හදේ
  මා හදේ, හා
  මා හදේ නුඹේ රුව නොමැකේදෝ ආයේ
  මා හදේ නුඹේ රුව නොමැකේදෝ ආයේ
  නළල කුංකුම රූ අඳීවී
  හාදු අමුනා ගෙල බඳීවී
  ස්නේහ වර්ෂා වැටෙන වේලේ
  දමා යනු බෑ සඳේ වෙන්වී
  උදුරාවී මාගේ ආලේ
  මැවු හීනේ නුඹ නොවෙදෝ අනේ
  මා හදේ
  මා හදේ, හා
  මා හදේ නුඹේ රුව නොමැකේදෝ ආයේ
  මා හදේ නුඹේ රුව නොමැකේදෝ ආයේ
  කුණාටුවක හසුවී මගේ සිත
  ඇඳී තිබේ නොමැකීම
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  කුණාටුවක හසුවී මගේ සිත
  ඇඳී තිබේ නොමැකීම
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  ඇගේ රුව අ, හහ්
  ආයේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS