උදාවෙන්න මේ රාත්‍රියේ.. නෙලාගන්න ඔබෙ කාන්තියේ
Uda Wenna Me Rathriye
 • Lenght : 02:58

 • Song

  උදාවෙන්න මේ රාත්‍රියේ.. නෙලාගන්න ඔබෙ කාන්තියේ ගී පද / Uda Wenna Me Rathriye Lyrics

  උදාවෙන්න මේ රාත්‍රියේ
  නෙලාගන්න ඔබෙ කාන්තියේ
  මගේ දුක් දරාගන්න හිත් යහන සරසන්න
  සඳුනේ නැගෙන් රාත්‍රියේ
   
  උයනේ පීදී සුවඳින් නෑවී
  උයනේ පීදී සුවඳින් නෑවී
  කැකුළක් ලෙසේ කේතකී
  මා වෙත එයි ඈ පෙර මග සරසා
  සඳුනේ නැගෙන් රාත්‍රියේ
   
  උදාවෙන්න මේ රාත්‍රියේ
   
  දියඹේ බිහි වී වෙරළේ මියැදී
  දියඹේ බිහි වී වෙරළේ මියැදී
  රළ වැල් ලෙසේ සාගරේ
  මා හැර යයි ඈ තනියට ළංවී
  සඳුනේ නැගෙන් රාත්‍රියේ
   
  උදාවෙන්න මේ රාත්‍රියේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS