තාරුකා පෙළින් එහා සේද නිල් ගුවන් තලේ
Tharuka Pelin Eha
 • Lenght : 03:45

 • SongKarokeCover

  තාරුකා පෙළින් එහා සේද නිල් ගුවන් තලේ ගී පද / Tharuka Pelin Eha Lyrics

  තාරුකා පෙලින් එහා සේද නිල ගුවන් තලේ
  ලෝකයයි සුරංගනා මනෝ නන්ද පෙම්වන්තයෝ
  එහේ ගිහින් ඉදින්නේලු
  ආදරේ සුරංගනා ලෝකයේ පහන් වැටේ
  රත්තරන් පහන් තරු කරයි අන්න ආරාධනා
  එහේ හිදින්න එන්නලු ආදරේ කුමාරි හා
   
  කදු නිම්නේ අපි දෙන්නා තනි වීලා
  සුදු මීදුම් අප දෑතේ පැටලිලා
  මේ සැන්දෑ පවනැල්ලේ හරි සීතයි
  ඔබ මා ඉන්නේ මිනිසුන්ගෙන් දුර ඈතයි
  පෙම් සැදෑව මේ සුරගනා ලොවේ
  යහන්තලා වේවිදෝ මන්දා
   
  තාරුකා පෙලින් එහා සේද නිල ගුවන් තලේ
  ලෝකයයි සුරංගනා මනෝ නන්ද පෙම්වන්තයෝ
  එහේ ගිහින් ඉදින්නේලු
   
  අත් පටලා තුරු අතරින් දිව යමුදෝ
  සිරි පොද වැස්සේ අපි තෙමිලා ගුලි වෙමුදෝ
  අපි දෙන්නයි සැන්දැවයි කදු රැනයි
  හමුවූ යාමේ මේ යාමේ මට සීතයි
  පෙම් සැදෑව මේ සුරගනා ලොවේ
  යහන්තලා වේවිදෝ මන්දා
   
  තාරුකා පෙලින් .....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS