තරු එලියද හිරිහැර කරයි
Tharu Eliyada Hirihera Karai
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 03:05

 • Song

  තරු එලියද හිරිහැර කරයි ගී පද / Tharu Eliyada Hirihera Karai Lyrics

  තරු එළියද හිරිහැර කරයි
  නිවි නිවි දිලෙමින්
  දිළි දිළි නිවෙමින්
  මද සුළඟද කලබල කරයි
  මල් කිති කවමින් දිය රළ බිඳිමින්..//
   
  රෑ තුන් යම නිදි නොලබා
  වදනින් වදනට ගළපා
  ඔබට ලියා ගෙන ආ සංදේශය කෙසේද මුමුණන්නේ
  නිදි නැති කොවුලකු කෑ ගසයි
   
  තරු එළියද හිරිහැර කරයි
  නිවි නිවි දිලෙමින්
  දිළි දිළි නිවෙමින්
  මද සුළඟද කලබල කරයි
  මල් කිති කවමින් දිය රළ බිඳිමින්
   
  දහසක් ඇස් කන් රවටා
  රහසක් දිනකින් සඟවා
  රහසේ රචනා කළ සංදේශය කෙසේද මුමුණන්නේ
  පිනි කැට හඬ දී බිම වැටෙයි
   
  තරු එළියද හිරිහැර කරයි
  නිවි නිවි දිලෙමින්
  දිළි දිළි නිවෙමින්
  මද සුළඟද කලබල කරයි
  මල් කිති කවමින් දිය රළ බිඳිමින්..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS