සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
Suwanda Dena Mal Wane
 • Lenght : 04:00

 • Song

  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා ගී පද / Suwanda Dena Mal Wane Lyrics

  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
  කඳුළු බිඳු නිල් නුවන් පුරා රැඳිලා
  ඔබේ ළමැදේ සෙනේ මැදුරේ සුසුම් නැගිලා
  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
  කඳුළු බිඳු නිල් නුවන් පුරා රැඳිලා
   
  මේ නුරා සැඳෑ කලේ සෝ සුසුම් හෙලා
  ඈත තාරකා දිහා නිල් නුවන් යොමා
  ඒ ඔබේ සුපෙම්වතා ඒවිදෝ බලා
  නෑ පලේ තැවී හඬා වේදනා දරා
  වේදනා දරා
   
  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
  කඳුළු බිඳු නිල් නුවන් පුරා රැඳිලා
   
  මේ ලොවේ දිනූ අපේ ජීවිතේ කෙටියි
  කාලයේ රහස් වසා ජීවිතේ ගලයි
  මේ කුළුත් පියා සලා කුළින් කුළේ රැඳෙයි
  ආදරේ අමා හැඟුම් මා සිතේ නැගෙයි
  මා සිතේ නැගෙයි
   
  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
  කඳුළු බිඳු නිල් නුවන් පුරා රැඳිලා
  ඔබේ ළමැදේ සෙනේ මැදුරේ සුසුම් නැගිලා
  සුවඳ දෙන මල් වනේ බිඟුන් බැඳිලා
  කඳුළු බිඳු නිල් නුවන් පුරා රැඳිලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS