සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා.. මිතුරු දම් විනා
Supem Hangum Oben Epa
 • Lenght : 03:50

 • Song

  සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා.. මිතුරු දම් විනා ගී පද / Supem Hangum Oben Epa Lyrics

  සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා
  මිතුරුදම් විනා
  නෞකාවකි ඔබ ඈත සමුදුරේ
  මා පහන් ටැඹයි මෑත ගොඩබිමේ..//
   
  තරු එළියෙන් රුදු රාත්රි කාලයේ
  දැඩි සිතකින් දුරු ගමන යමි ඉතින්
  කිසි දින අප හමුනොවන බව දනිම්
  සිහිනය මිය යා යුතුය මේ ලෙසින්
   
  සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා
  මිතුරුදම් විනා
  නෞකාවකි ඔබ ඈත සමුදුරේ
  මා පහන් ටැඹයි මෑත ගොඩබිමේ
   
  දිවයුරු සැඟවෙන මොහොතක තනිවී
  ඉකිබිඳිනෙමි වියරු වී පාළුවෙන්
  පිය දසුනකි තනි සිතක නොමැකෙනා
  නෙතු වෙහෙසමි යළි දකිනතුරු දුරින්
   
  සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා
  මිතුරුදම් විනා
  නෞකාවකි ඔබ ඈත සමුදුරේ
  මා පහන් ටැඹයි මෑත ගොඩබිමේ..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS