සුළං කපොල්ලේ.. තැනු කැදැල්ලේ
Sulan Kapolle Thanu Kadalle
 • Lenght : 03:39

 • Song

  සුළං කපොල්ලේ.. තැනු කැදැල්ලේ ගී පද / Sulan Kapolle Thanu Kadalle Lyrics

  සුළං කපොල්ලේ
  තැනූ කැදැල්ලේ
  කෑලි කැඩී බිඳී වැටෙයි
  නිල් කඳු රැල්ලේ //
   
  කූඩු කැඩී තැන තැන ගිය පුංචි කිරිල්ලී
  දැන් ඔබ ළඟ සිටියි රුවක් විලස නොසෙල්ලී
  යොදුන් ගණන් ඔබමැ සොයා ආ සියුමැල්ලී
  පිළිගනු ඈ කොහි යන්ට ද නැවත ඉගිල්ලී
   
  සුළං කපොල්ලේ
  තැනූ කැදැල්ලේ
  කෑලි කැඩී බිඳී වැටෙයි
  නිල් කඳු රැල්ලේ
   
  ඇයට මවක් පියෙක් නොමැත ක්ෂිතිජ වළල්ලේ
  කඳුළ පමණි ඇයට උරුම දවස මුළුල්ලේ
  ඔබ තනිකඩ කුරුළු රජෙකි වෙසෙන නිදැල්ලේ
  ඇයට ලැගුම් දෙන්න සබඳ ඔබේ කැදැල්ලේ
   
  සුළං කපොල්ලේ
  තැනූ කැදැල්ලේ
  කෑලි කැඩී බිඳී වැටෙයි
  නිල් කඳු රැල්ලේ //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS