සුදු මල් සුගන්දිනී.. මධු මල් අහුරක එකම සුදු මලයි
Sudu Mal Sugandini
 • Lenght : 02:54

 • Song

  සුදු මල් සුගන්දිනී.. මධු මල් අහුරක එකම සුදු මලයි ගී පද / Sudu Mal Sugandini Lyrics

  සුදු මල් සුගන්දිනි
  මදු මල් අහුරක එකම සුදුමලයි,
  සුදු මල් සුගන්දිනි...//
   
  ඉමක් කොනක් නැති සනත පැතුමන්
  ඉතිරි ගිය පෙම් වසන්තයේ
  අන්සන්තක විය පෙමයේ වත්කම්
  හිත ගිනියම් මේ එ මසිතේ
   
  සුදු මල් සුගන්දිනි
  මදු මල් අහුරක එකම සුදුමලයි,
  සුදු මල් සුගන්දිනි...
   
  ඉතිරි කළේ ඔබ සිතල කදුලයි
  අදුර අර පිදෙන සිහිනේ
  එනමුදු මතකයේ තවමත් සුවදයි
  සුදුමල් යයේ සුවද සමේ..
   
  සුදු මල් සුගන්දිනි
  මදු මල් අහුරක එකම සුදුමලයි,
  සුදු මල් සුගන්දිනි...
  සුදු මල් සුගන්දිනි
   
  මදු මල් අහුරක එකම සුදුමලයි,
  සුදු මල් සුගන්දිනි...
  සුදු මල් සුගන්දිනි.....
  සුදු මල් සුගන්දිනි.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS