සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන
Sodin Nelum Mala Geniyana (Athinniye)
 • Lenght : 04:07

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන ගී පද / Sodin Nelum Mala Geniyana (Athinniye) Lyrics

  සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන
  බතික් රන් පටින් දිදුලන ඇතින්නියේ......
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
   
  සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන
  බතික් රන් පටින් දිදුලන ඇතින්නියේ....
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
   
  උදුන් හිසින් ඇන ඇන කොයි
  ලෙසිනේ කිරි බොන්නැයි
  ඇතින්නියේ දරු සෙනෙහස
  ගාල් කළේ මන්දැයි
   
  උදුන් හිසින් ඇන ඇන කොයි
  ලෙසිනේ කිරි බොන්නැයි
  ඇතින්නියේ දරු සෙනෙහස
  ගාල් කළේ මන්දැයි
   
  ඇතින්නියේ.....
   
  ඇතින්නියේ දරු සෙනෙහස
  ගාල් කළේ මන්දැයි
   
  සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන
  බතික් රන් පටින් දිදුලන ඇතින්නියේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
   
  වටින් මහ සෙනග ඇවිදින්
  සාධු කියා වැන්දයි
  නෙළුම් මලට නොවෙයි නුඹට
  නුඹ අම්මා හින්දයි
   
  වටින් මහ සෙනග ඇවිදින්
  සාධු කියා වැන්දයි
  නෙළුම් මලට නොවෙයි නුඹට
  නුඹ අම්මා හින්දයි
   
  ඇතින්නියේ....
  නෙළුම් මලට නොවෙයි නුඹට
  නුඹ අම්මා හින්දයි
   
  සොඬින් නෙළුම් මල ගෙනියන
  බතික් රන් පටින් දිදුලන ඇතින්නියේ.......
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ
  යදම් අමතකද පා බැඳි විලංගුවේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS