සිතක කොහේ තිබුණාදෝ ආදරේ
Sithaka Kohe Thibunado Adare
 • Lenght : 03:40

 • Song

  සිතක කොහේ තිබුණාදෝ ආදරේ ගී පද / Sithaka Kohe Thibunado Adare Lyrics

  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ...
  දගකාර දෑස පැටලෙන තුරු මා නෙතේ...
  සිරවී සිතේ ඔහේ.. තිබුණාලු ආදරේ...
  ඇසෙනා තුරා ඔබ මා නිසාම කීව ගීත යාළුවේ...//
   
  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ...
   
  හමු වූ දිනේ තනි පාළුවේ..
  සසැලී වෙලී නෙතු මායිමේ...
  මේ වගේ...
  විදිනවාලු මලෙවි හී සැරේ...
  විදිනවාලු මලෙවි හී සැරේ...
   
  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ...
  දගකාර දෑස පැටලෙන තුරු මා නෙතේ...
  සිරවී සිතේ ඔහේ තිබුණාලු ආදරේ...
  ඇසෙනා තුරා ඔබ මා නිසාම කීව ගීත යාළුවේ...//
   
  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ..
   
  බැදි දා සෙනේ අපි කෝඩුවේ...
  මණිමේඛලා බැදුනා බදේ...
  මා හදේ...
  පිපෙනවාලු කැකුළු ආදරේ ..
  පිපෙනවාලු කැකුළු ආදරේ ..
   
  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ...
  දගකාර දෑස පැටලෙන තුරු මා නෙතේ...
  සිරවී සිතේ ඔහේ තිබුණාලු ආදරේ...
  ඇසෙනා තුරා ඔබ මා නිසාම කීව ගීත යාළුවේ...//
   
  සිතක කොහේ තිබුනාදෝ ආදරේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS