හිත මා සොරාගෙන ගියේ
Sitha Ma Soragena Giye (Daffodil Male)
 • Lenght : 03:46

 • Song

  හිත මා සොරාගෙන ගියේ ගී පද / Sitha Ma Soragena Giye (Daffodil Male) Lyrics

  හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඇයිද ඩැෆඩිල් මලේ
  හිම වාගෙ සුන්දර හස කැන් රඳවා හදේ
  මුමුණා කියන්නේ නල රැළින් කඳු මානයේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
   
  දුර ඈත ගං තෙරේ
  සැඩ සීත මාරුතේ
  වෙලී ගත ඈ
  දැත ගෙන මා
  හීන් වැහි කෝඩයේ
  මුව කමල ආදරෙන්
  සිප ගතිමි සීරුවෙන්
  හැඟුම් සොඳුරුයී
  රැඳුන නෙතඟේ
  එවන් සැන්දැ කලේ
   
  හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඇයිද ඩැෆඩිල් මලේ
  හිම වාගෙ සුන්දර හස කැන් රඳවා හදේ
  මුමුණා කියන්නේ නල රැළින් කඳු මානයේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
   
  විලෝතුරු මං පෙතේ
  සඳ උවන පිපි රැයේ
  කෝල ලෙස ඈ
  දෑස සැලුවේ
  දෑල වැල් පාලමේ
  හද විලම ආදරෙන්
  සසල විය මුදු සරින්
  හැඟුම් සොඳුරුයි
  රැඳුන මතකේ
  එවන් සැන්දෑ කලේ
   
  හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඇයිද ඩැෆඩිල් මලේ
  හිම වාගෙ සුන්දර හස කැන් රඳවා හදේ
  මුමුණා කියන්නේ නල රැළින් කඳු මානයේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
  ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS