සිරීපාදේ වන්දවන්න ඉස ඔලියල් බැඳලා
Siripade Wandawanna
 • Lenght : 03:17

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  සිරීපාදේ වන්දවන්න ඉස ඔලියල් බැඳලා ගී පද / Siripade Wandawanna Lyrics

  සිරිපාදේ වන්දවන්න                              
  හිස ඔලියල් බැදලා 
  සිරිමා බෝ සාමිනි මට පිරිමි පුතෙක් නැතුවා . . . . .
  කිරි ආහාර පුජාවට අලුත් සහල් පුදලා
  සිරීමා බෝ සාමිනි මම පිරිමි පුතෙක් පැතුවා
   
  ඇතෙක් වගේ තනිමන්සල බයක් නැතුව යන්නයි
  කොතක් වගේ සතර දිගට පෙනෙන්න බැබලෙන්නයි
  සිරිමා බෝ සාමිනි මට පිරිමි පුතෙක් දෙන්නයිසිරිපාදේ වන්දවන්න                              
   
  හිස ඔලියල් බැදලා 
  සිරිමා බෝ සාමිනි මට පිරිමි පුතෙක් නැතුවා . . . . .
  කිරි ආහාර පුජාවට අලුත් සහල් පුදලා
  සිරීමා බෝ සාමිනි මම පිරිමි පුතෙක් පැතුවා
   
  ගෑනු අපට සංසාරේ බර සැහල්ලු වෙන්න්නයි
  වී අහුලන කුරුළු කොබෙයි පෙරහැර කරවන්නයි
  සිරිමා බෝ සාමිනි මට පිරිමි පුතෙක් දෙන්නයිසිරිපාදේ වන්දවන්න                              
   
  හිස ඔලියල් බැදලා 
  සිරිමා බෝ සාමිනි මට පිරිමි පුතෙක් නැතුවා . . . . .
  කිරි ආහාර පුජාවට අලුත් සහල් පුදලා
  සිරීමා බෝ සාමිනි මම පිරිමි පුතෙක් පැතුවා
   
  සිරීමා බෝ සාමිනි මම පිරිමි පුතෙක් පැතුවා
  සිරීමා බෝ සාමිනි මම පිරිමි පුතෙක් පැතුවා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS