සිහිලැල් වූ
Sihilel Vu
 • Film : Pravegaya
 • Year : 2015
 • Category : Film Song
 • Year : 2015

 • Lyrics

  Nilar
  N
  Song

  සිහිලැල් වූ ගී පද / Sihilel Vu Lyrics

  සිහිලැල් වූ..
   
  සිහිනෙක මා..හා..
  දැවටී ආ..වා..
  ඔබේ සේයා..
  සිහිලැල් වූ..
  හැඟුමක මා..හා..
  උණුසුම දැල්වූවා..
  සදා...
   
  හසරැලි කෝල මුව මතින් පිපුණා
  කිංකිණි නාද දී
  නිල්වන් නෙත් විලේ..
  කැල්මකි ආදරේ..
  මුවරද රේණු රොන් පිරී උතුරා
  සුවඳට හාදු දී
  පුබුදයි ජීවිතේ..
  කැකුළකි ආදරේ..
   
   
  ගිනියම් වූ..
   
  සිහිනෙක මා..හා..
  දැවටී ආවා..
  ඔබේ සේයා...
  ගිනියම් වූ..
  හැඟුමක මා..හා..
  සිහිලස ගැල්වූවා..
  මෙදා...
   
  හසරැලි කෝල මුව මතින් පිපුණා
  කිංකිණි නාද දී
  නිල්වන් නෙත් විලේ..
  කැල්මකි ආදරේ..
  මුවරද රේණු රොන් පිරී උතුරා
  සුවඳට හාදු දී
  පුබුදයි ජීවිතේ..
  කැකුළකි ආදරේ..
   
   
  හිත හීලෑම නෑ..
  නෙතු මානෙන් එදා..
  ඉගිලේ..
  නිබඳේ...
  හිත උන්මාද වී..
  සඳ හා හාද වී..
  මම මං ගාව නෑ..
  සුහදේ...
   
  හසරැලි කෝල මුව මතින් පිපුණා
   
  කිංකිණි නාද දී
  නිල්වන් නෙත් විලේ..
  කැල්මකි ආදරේ..
  මුවරද රේණු රොන් පිරී උතුරා
  සුවඳට හාදු දී
  පුබුදයි ජීවිතේ..
  කැකුළකි ආදරේ..
   
  හසරැලි කෝල මුව මතින් පිපුණා
  කිංකිණි නාද දී
  නිල්වන් නෙත් විලේ..
  කැල්මකි ආදරේ..
  මුවරද රේණු රොන් පිරී උතුරා
  සුවඳට හාදු දී
  පුබුදයි ජීවිතේ..
  කැකුළකි ආදරේ..
   
  සිහිලැල් වූ..
  සිහිනෙක මා..හා..
  දැවටී ආ..වා..
   
  ඔබේ සේයා..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS