සෙනෙහේ අම්මාගේ
Senehe Ammage (Sathutin Ithiri Senehe Mihiri)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:59

 • Song

  සෙනෙහේ අම්මාගේ ගී පද / Senehe Ammage (Sathutin Ithiri Senehe Mihiri) Lyrics

  සතුටින් ඉතිරී සෙනෙහේ මිහිරී
  අහසේ හිරු සේ අම්මා නිවසේ
  සුව සැදූ හිරු සඳූ අප හැම ලංකෙරූ
  සෙනෙහේ අම්මාගේ
  සෙනෙහේ අම්මාගේ
   
  රැහැනින් සිඳිලා ඇකයෙන් මිදිලා
  මව්ගෙන් බෙදිලා නාභි නික්මන් කළත්
  නොපෙනා ආදරේ පවුරකින් බැඳිලා
  සෙනෙහේ අම්මාගේ
   
  සිතැඟි හඳුනා හරි දේ පෙන්වා
  වරදින් මුදවා ඔවදන් දුන්නා
  නොපෙනා ආදරේ පවුරකින් බැඳිලා
  සෙනෙහේ අම්මාගේ
   
  සතුටින් ඉතිරී සෙනෙහේ මිහිරී
  අහසේ හිරු සේ අම්මා නිවසේ
  සුව සැදූ හිරු සඳූ අප හැම ලංකෙරූ
  සෙනෙහේ අම්මාගේ
  සෙනෙහේ අම්මාගේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS