සීත රෑ වසන්තේ කාටදෝ ගයන්නේ
Seetha Re Wasanthe
 • Lenght : 03:44

 • Song

  සීත රෑ වසන්තේ කාටදෝ ගයන්නේ ගී පද / Seetha Re Wasanthe Lyrics

  ආ...ආ....ආ....ආ....ආ...
  ආ...ආ....ආ....ආ....ආ...
   
  සීත රෑ වසන්තේ
  කාටදෝ ගයන්නේ.....
  පෙු්ම ගී ගැයෙන්නේ
  කාටදෝ නොදන්නේ.....//
   
  නොසැලී කියන් ගීතේ ඔබේ
  මා නිසා නොවේදෝ....
   
  නීල සාගරේ
  පාර පෙන්වනා.....
  තාරකාව වී
  රෑට පායමී
  රෑට පායමී.....
   
  සීත රෑ වසන්තේ
  කාටදෝ ගයන්නේ....
  පෙු්ම ගී ගැයෙන්නේ
  කාටදෝ නොදන්නේ.....
  නොසැලී කියන් ගීතේ ඔබේ
  මා නිසා නොවේදෝ.....
   
  ජීවිතේ අපේ
  වේදනා නිවී.....
  මේ භවේ පුරා
  වාසනා ගෙනේ
  වාසනා ගෙනේ......
   
  සීත රෑ වසන්තේ
  කාටදෝ ගයන්නේ.....
  පෙු්ම ගී ගැයෙන්නේ
  කාටදෝ නොදන්නේ.....//
   
  නොසැලී කියන් ගීතේ ඔබේ
  මා නිසා නොවේදෝ....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS