සීත දියරැල් සලා
Seetha Diya Ral Sala
 • Category : Music Video

 • Song

  සීත දියරැල් සලා ගී පද / Seetha Diya Ral Sala Lyrics

   සීත දිය රැල් සලා
  පියුම් පිපුණා බලා
  දෙරණ තල දෝවා අරුණළු දේ
  සියොත් කැල නාද දේ
  සීත දිය රැල් සලා
   
  කල් බලන් සිටිය බඹරින්දා
  විල් තෙරෙන් හමන මද නල හා
  මුසුව සියපත් දෙතොල් පොපියා
  මුසුව සියපත් දෙතොල් පොපියා
  හාදු දී මා දිහා බැලුවා
   
  සීත දිය රැල් සලා...
   
  විල් තෙරේ පීනු සුකුමාලා
  රත් පියුම් රේණු මා දැකලා
  ඇයිද බියපත්ව රත් පියුමේ
  ඇයිද බියපත්ව රත් පියුමේ
  හාදු දී මා දිහා බැළුවේ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS