සීමා
SEEMA
 • Category : Lyrics Video
 • Year : 2022

 • Song

  සීමා ගී පද / SEEMA Lyrics

  මොහොතක් දැවටී මාව සිඹිනා
  සුළගක් ඇවිදින් මා සොයා
  හුරු වේදනා සාදලා
  දුර යාවී දැන් මා දමා
   
  නොරැදී බිදුවක් ඈත ඇදෙනා
  නුඹගෙන් සැනසුම් කෝ කියා
  හිත පෑරෙනා රෑ පුරා
  තාමත් මං හොයනවා
   
  සීමා බිඳදාලා සිසිරා සිසිරා
  එනවා නම් මා සොයලා සොයලා
  කඳුලැල් මල් මාලා ගොතලා ගොතලා
  පිසඳා ගන්නම් සිතාලා සිතාලා
   
  ඉහිලුම් සෝ සුසුමන් රිදුමන් එහෙනම් නෑ
  හීනෙන් පුරා
  ඔබ හා මා
   
   
  රිදවූ මතකේ දෑස වසලා
  කදුලක් ඇවිදින් මා සොයා
  මගෙමැයි කියා කී කතා
  දෙසවන් මත ඇහෙනවා
   
  යහනේ තනිකම් හීන රිදවා
  ඇවිලේ සුසුමන් මා දවා
  හිත පෑරේනා රෑ පුරා
  අරුතක් මං සොයනවා
   
  සීමා බිඳදාලා සිසිරා සිසිරා
  එනවා නම් මා සොයලා සොයලා
  කඳුලැල් මල් මාලා ගොතලා ගොතලා
  පිසඳා ගන්නම් සිතාලා සිතාලා
   
  ඉහිලූ සෝ සුසුමන් රිදුමන් එහෙනම් නෑ
  ඔබ හා මා සිසාරා සිසාරා
  එනවා නම් මා සොයලා සොයලා
  කඳුලැල් මල් මාලා ගොතලා ගොතලා
  පිසඳා ගන්නම් සිතාලා සිතාලා
   
  සීමා බිඳදාලා සිසිරා සිසිරා
  එනවා නම් මා සොයලා සොයලා
  කඳුලැල් මල් මාලා ගොතලා ගොතලා
  පිසඳා ගන්නම් සිතාලා සිතාලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS