සෞම්‍යවන්තියේ.. සිත සනසනා
Saumya Wanthiye Sitha Sanasana
 • Lenght : 03:49

 • Song

  සෞම්‍යවන්තියේ.. සිත සනසනා ගී පද / Saumya Wanthiye Sitha Sanasana Lyrics

  සෞම්‍යවන්තියේ සිත සනසනා
  පුන්‍යවන්තියේ පින් පලදෙනා
  රූපවන්තියේ රස කලඹනා
  ප්‍රේමයද මේ කිව මැනා
   
  ප්‍රේමයද ගංඟාවකී
  සෞම්‍ය සඳ එලියේ එතී
  ප්‍රේමයද ගංඟාවකී
  සෞම්‍ය සඳ එලියේ එතී
  සඳ බැස ගියත් ගඟ නොනවතී
  සාගරේ හා වෙලී යති
   
  සෞම්‍යවන්තියේ සිත සනසනා
  පුන්‍යවන්තියේ පින් පලදෙනා
  රූපවන්තියේ රස කලඹනා
  ප්‍රේමයද මේ කිව මැනා
   
  පාලුවද සඳ එලියකී
  රම්‍ය ජීවිතයේ එතී 
  පාලුවද සඳ එලියකී
  රම්‍ය ජීවිතයේ එතී 
  ළඟ නැති වුනත් සිත ළඟ ඇති
  ආදරේ භාවනාවකී
   
  සෞම්‍යවන්තියේ සිත සනසනා
  පුන්‍යවන්තියේ පින් පලදෙනා
  රූපවන්තියේ රස කලඹනා
  ප්‍රේමයද මේ කිවමැනා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS