සත් මහලින් බැස එන්නම් ඔබ මා පිළිගන්නවා නම්
Sath Mahalin Basa Ennam
 • Lenght : 04:00

 • Song

  සත් මහලින් බැස එන්නම් ඔබ මා පිළිගන්නවා නම් ගී පද / Sath Mahalin Basa Ennam Lyrics

  හ්ම්....හ්ම්.....
  ආ....ආ....ආ.....ආ.....
   
  සත් මහලින් බැස එන්නම්
  ඔබ මා පිළිගන්නවනම්
  ආදරයේ පියගැටපෙළ පාර කියාවී.....
   
  මහ පොළොවට පිළිගන්නම්
  සිටු සැප හැර එනවානම්
  ජීවිතයේ දුහුවිල්ලෙන් ඇස් බොද වේවී....
   
  සිරියහනේ පොකුරැ පිච්ච මල් තනිවේවී
  දුකට කදුළු අහස වසාවී.....
  පන් පැදුරේ අළුත් පැතුම් දළු ලියලාවී
  ඒ පැදුරෙන් අප නොවැටේවී.....
   
  සත් මහලින් බැස එන්නම්
  ඔබ මා පිළිගන්නවනම්
  ආදරයේ පියගැටපෙළ පාර කියාවී.....
   
  මහපොළොවට පිළිගන්නම්
  සිටු සැප හැර එනවානම්
  ජීවිතයේ දුහුවිල්ලෙන් ඇස් බොද වේවී....
   
  සත් මහලට පෑයූ හද පැළටත් ඒවී
  ඔබේ ලොවට එළිය වැටේවී.....
  සද නාවත් මගේ පැළේ එළිය ගලාවී
  ඔබට පුරා හද පරදීවී.....
   
  සත් මහලින් බැස එන්නම්
  ඔබ මා පිළිගන්නවනම්
  ආදරයේ පියගැටපෙළ පාර කියාවී.....
   
  මහපොළොවට පිළිගන්නම්
  සිටු සැප හැර එනවානම්
  ජීවිතයේ දුහුවිල්ලෙන් ඇස් බොද වේවී....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS