සඳුන් කපුරු සුළං රොදේ පිරුවට හැඳලා
Sandun Kapuru Sulan Rode
 • Lenght : 03:36

 • Song

  සඳුන් කපුරු සුළං රොදේ පිරුවට හැඳලා ගී පද / Sandun Kapuru Sulan Rode Lyrics

  සඳුන් කපුරු සුළං රොදේ පිරුවට ඇඳලා
  පැතුම් පඬුරු දෝත දරා දේව යාතිකා
  යැදුම් හඬින් කම්පිත වී දිව නෙත් වැසිලා
  කඩතිර හැර බලනු මැනේ දෙවොල හිස්වෙලා
   
  කිලිටි දෙපා ගැටුනු බිමේ කහ දිය ඉසලා
  රන් කහවණු පිදවුම් තටු සිරස තබාලා
  සකල දෝස නිවාලන්න යාදිනි ගැයෙනා
  කලියුගයේ අරුමය මැද දෙවොල හිස් වෙලා
   
  මුසා වදන් සිත පත්ලේ සගවා දෙවියන් හමුවේ
  මුසා වදන් සිත පත්ලේ සගවා දෙවියන් හමුවේ
  ඉසුරු පතා යාදින්නේ..
  මිනිසා කොයිබද යන්නේ..
   
  සඳුන් කපුරු සුළං රොදේ පිරුවට ඇඳලා
  පැතුම් පඬුරු දෝත දරා දේව යාතිකා
  යැදුම් හඬින් කම්පිත වී දිව නෙත් වැසිලා
  කඩතිර හැර බලනු මැනේ දෙවොල හිස්වෙලා
   
  සිලෝ ගීත දෙවියන්ගේ පහන් සිතට ලන් වෙන්නෙ
  සිලෝ ගීත දෙවියන්ගේ පහන් සිතට ලන් වෙන්නෙ
  යාදිනි කිම වැලපිල්ලෙ
  සිතමයි දෙවොලක් වන්නේ
   
  සඳුන් කපුරු සුළං රොදේ පිරුවට ඇඳලා
  පැතුම් පඬුරු දෝත දරා දේව යාතිකා
  යැදුම් හඬින් කම්පිත වී දිව නෙත් වැසිලා
  කඩතිර හැර බලනු මැනේ දෙවොල හිස්වෙලා
   
  කිලිටි දෙපා ගැටුනු බිමේ කහ දිය ඉසලා
  රන් කහවණු පිදවුම් තටු සිරස තබාලා
  සකල දෝස නිවාලන්න යාදිනි ගැයෙනා
  කලියුගයේ අරුමය මැද දෙවොල හිස් වෙලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS